RODO

RODO

Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów

§ I

[Administrator danych]

Mariusz Dzidziewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KM HOME z siedzibą
w Koszalinie jest administratorem danych osobowych Klientów.
Z administratorem danych można kontaktować się:
1) pod adresem korespondencyjnym: ul. Bohaterów Warszawy nr 2A, 75-211 Koszalin;
2) pod adresem poczty elektronicznej: mariuszdzidziewicz@gmail.com

§ II

[Przetwarzanie danych osobowych Klientów]
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1) dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych Klientów, określenie
i zakres zamówionych usług, terminy realizacji usług – w celu realizacji umowy zawartej
z Klientami na realizację usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres realizacji
zamówionych usług;
2) dane osobowe związane z płatnościami elektronicznymi zawarte w terminalach płatniczych
– w celu przyjmowania płatności elektronicznych za usługi administratora, w związku
z niezbędnością przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora
oraz Klientów, polegającego na umożliwieniu płatności elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) – przez okres niezbędny do bieżących rozliczeń;
3) dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej
administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych – w celu realizacji obowiązku
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji
podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od
towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca danego roku
rozliczeniowego;
4) dane osobowe Klientów będą również przetwarzane przez administratora w celu
ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami
prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez
3 lata od zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się

postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania
oraz do upływu nowych terminów przedawnienia;

§ III

[Ujawnianie danych osobowych Klientów]

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom,
z wyjątkiem:
1) organów państwowych, wobec których administrator jest obowiązany do dokonywania
ujawnień, w szczególności Ministerstwa Finansów oraz innych organów Krajowej
Administracji Skarbowej;
2) banków, w których administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych
transakcji;
3) podmiotów dostarczających terminal płatniczy;
4) operatorów pocztowych oraz firm kurierskich.
2. Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane podmiotom współpracującym
z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora,
w szczególności w zakresie obsługi IT, księgowości, usług prawnych lub doradczych.

§ IV

[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane
osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych
osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną
ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do
żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania (art. 15 RODO);
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy
czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę
w rozsądnej wysokości; wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie
ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów
przetwarzania (art. 17 RODO);
5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich
usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które
dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,
jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią
zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,
praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze
od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania
danych w tych celach (art. 21 RODO).
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

§ V

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,
z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

§ VI

[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

1) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
2) art. 10 i n., art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 395 ze zm.);
3) art. 4 i n., art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.);
4) art. 7, 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036);
5) art. 5 i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1221 ze zm.);
6) art. 118 i n. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025
ze zm.).

KM Home

ul Bohaterów Warszawy 2a
Centrum Handlowe Hala Kupiecka
75-211 Koszalin

Godziny otwarcia

Pn.-pt. 10:00-18:00
Sob. 10:00-14:00

Nd. nieczynne

 

Kontakt

Tel. 690 046 577

Email: sklep@km-home.pl